پیش نشست همایش حکیم تهران آقاعلی مدرس زنوزی

پیش نشست همایش حکیم تهران آقاعلی مدرس زنوزی، پنجشنبه 8/12/92 در موسسه امام خمینی ره با حضور اساتید برگزار شد.