چهارمین نشست مشترک گروه های فلسفه و روانشناسی

چهارمین نشست مشترک اعضای هیئت علمی گروه های فلسفه و روانشناسی با موضوع جبر و اختیار از دیدگاه فلسفه و روانشناسی در تاریخ 21/3/93 با سخنرانی آقایان استاد فیاضی و استاد بشیری برگزار شد.