مواد و منابع آزمون دکتري « فلسفه تطبيقي » 1402

رديف

نام درس

ضريب

منابع

1

زبان‌انگليسي(متون‌تخصصي)

2

در حدّ ترجمه تاريخ فلسفه کاپلستون(دو جلد آخر)

2

زبان عربي

2

در حدّ «الأسفار» ملاصدرا

3

فلسفه اسلامي

3

در حدّ «اسفار» (جلد1) و«شرح الإشارات خواجه نصير الدين طوسي»(نمط‌هاي 3و4و5)

4

معرفت‌شناسي

3

جستاری فراگير در ژرفای معرفت‌شناسی(محمد حسين‌زاده)

 

5

 

 

فلسفه غرب

2

جزوه نقد استاد فياضي حفظه‌الله به تاريخ فلسفه غرب(مصطفي ملکيان) مدي


 

مواد و منابع آزمون کارشناسی ارشد « فلسفه عام » 1402

رديف

نام درس

ضريب

منابع

1

فلسفه اسلامي میانه

3

نهایه الحکمه (علامه طباطبایی)

2

معرفت‌شناسی دینی

3

درآمدی برمعرفت‌شناسی دینی و مبانی معرفت‌دینی(استاد حسین‌زاده)

3

منطق

2

منطق پیشرفته (استاد سلیمانی)

4

معرفت شناسي

3

معرفت‌شناسی(استاد حسین‌زاده)

5

فلسفه غرب

2

درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب، ج 1 (دکتر فنایی)