زمان مصاحبه آزمون ورودی کارشناسی ارشد علم النفس

سلام علیکم

بدوین وسیله اعلام می شود زمان برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد علم النفس یازدهم و دوازدهم تیرماه می باشد.

مواد آزمون: علم النفس، منطق و معرفت شناسی از همان منابع  اعلام شده در آزمون کتبی

مکان آزمون: ساختمان شماره یک موسسه( واقع در خیابان جمهوری)

ساعت دقیق برگزاری آزمون  متعاقبا اعلام خواهد شد.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه

منابع  آزمون کارشناسی ارشد فلسفه(علم النفس)  

منابع آزمون دکتری فلسفه

منابع آزمون دکتری فلسفه(حکمت متعالیه) به همراه ضرایب

منابع آزمون دکتری فلسفه علوم اجتماعی

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد معرفت شناسی

برگزاری نشست علمی درون گروهی با عنوان امتناع نقیضین در منطق معاصر

 

قابل توجه دانش پژوهان کارشناسی ارشد رشته فلسفه