کارگاه‌ها

کارگاه‌هاي برگزارشده در واحد کارورزي تحقيق

 

  1. کارگاه روش تحقيق آقاي قراملکي
  2. کارگاه مقاله‌نويسي آقاي حسن اسلام‌پور (7 جلسه از 12/12/86 تا 9/2/87)
  3. کارگاه طرح تحقيق آقاي رزاقي (3 جلسه از 23/2/86 تا 6/3/86)
  4. کارگاه روش‌شناسي تحقيق آقاي طرقي (6 جلسه از 16/6/87 تا 23/7/87)