برنامه درسي دکتري فلسفه در نيم سال دوم سال تحصيلي 93-92

 

نام گروه

عنوان درسي

زمان کلاس

استاد

دکتري حکمت متعاليه

نوآوري هاي ملاصدرا (2واحد)

دوشنبه دو ساعت به اذان مغرب

حضرت آبت الله فياضي

 

حکمت متعاليه معاصر (2واحد)

يک شنبه 15تا17

جناب آقاي دکتر فنائي

دکتري فلسفه اخلاق تطبيقي

اخلاق زيستي (2واحد)

دوشنبه 10 تا 12

جناب حجت الاسلام دکتر شريفي

اخلاق فضيلت (2واحد)

دوشنبه 16تا18

جناب حجت الاسلام دکتر فتحعلي

 

اطلاق و نسبيت در اخلاق (2واحد)

يک شنبه 15تا17

جناب حجت الاسلام دکتر شمالي