'سلسله نشست هاي معرفي فلسفه اسلامي

'سلسله نشست هاي معرفي فلسفه اسلامي در سال جاري و سال آينده برگزار خواهد شد. زمان و مکان نشست ها متعاقباً‌ اعلام مي گردد.