گرايش هاي فعال

در مقطع دکتري  گروه فلسفه  سه گرايش در حال حاضر مشغول به تحصيل مي باشند.

1- گرايش حکمت متعاليه

2- گرايش فلسفه تطبيقي

3- گرايش فلسفه اخلاق تطبيقي