ایمیل و شماره تماس با گروه

 

philosophy@qabas.net ایمیل گروه فلسفه                

 

شماره تماس:  32113526و 32113516