ایمیل و شماره تماس با گروه

 

philosophy@qabas.net ایمیل گروه فلسفه                

دبیر اجرایی:خورسندی 09334486420

شماره تماس:  32113526و 32113516